Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Archiwum aktualności 2010

10.12.2010

Komunikat


Kierownik MGOPS w Łosicach informuje, iż MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY przeniesiony jest na ul. Handlową 7 (budynek OSP). Wydawanie żywności dla osób uprawnionych od dnia 13-12-2010 r. w godzinach od 10:00 do godz. 13:00

Treść aktualności do pobrania


01.12.2010

Od 01.12.2010 przyjmowane są wnioski o dożywianie dzieci w szkole na okres od
03-01-2011 r. do 30-06-2011 r. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł na osobę. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 6 ust.14) za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione  wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał),
4) w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualne zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).  Wniosek można również składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją

Treść aktualności do pobrania


29.09.2010

INFORMACJA
Zarząd  Polskiego  Komitetu  Pomocy  Społecznej  w   Łosicach   informuje
o  zasadach  udzielania  pomocy  w  formie  art.  żywnościowych  w  2010  roku.

Pomoc w w/w formie będzie udzielana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej   potrzebujących,   spełniających    wymogi  określone    w    Ustawie
o Pomocy Społecznej szczególnie z powodu:
-  ubóstwa
-  sieroctwa
-  bezdomności
-  bezrobocia
-  niepełnosprawności
-  długotrwałej lub ciężkiej choroby
-  przemocy w rodzinie
-  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
-  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu    gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy:
- 715,50 zł dla osoby samotnej
- 526,50 zł dla jednego członka w rodzinie
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach PKPS może udzielać pomocy osobom czy rodzinie, w których powyższe kryteria są przekroczone po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.
Ponadto informuje się, że udzielona przez PKPS pomoc w formie art. żywnościowych   kierowana   będzie   na  podstawie  imiennego   wykazu   osób
i     rodzin   korzystających   z    różnych   form   pomocy  sporządzonego    przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.

Treść aktualności do pobrania


29.09.2010

Wnioski do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 (od 01-11-2010 do 31-10-2011) są przyjmowane od dnia
1 września 2010 roku.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych są wydawane od dnia 1 września 2010 roku.

            Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • świadczenia opiekuńcze:
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”).

 

            Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się.

            Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany
w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.

            Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużnej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

            Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
  w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko albo osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granica, chyba, że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

            Świadczenia opiekuńcze:

 • Zasiłek pielęgnacyjny

            Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

            Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granica świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 • Świadczenie pielęgnacyjne

            Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
 • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.;
 • osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej
  w pierwszym stopniu albo gdy osoba tanie jest w stanie sprostować opieki.

            Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • osoba wymagająca opieki:
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

            Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „Becikowe”)
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się w wysokości 1.000,00 zł.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów.
Jednorazowa zapomoga przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

            Termin wypłaty świadczeń:

 • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne;
 • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do  dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

            Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.
Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

 • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenia prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona
  o braku prawa do ich pobierania;
 • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
 • świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
 • świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

            W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych należy bezzwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenia rodzinne.
Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne. Zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
Utrata dochodu spowodowana jest:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

            Uzyskanie dochodu powoduje:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

            Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlega zwrotowi łącznie
z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Treść aktualności do pobrania


13.09.2010

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA  STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani:

 1. Jolanta Jastrzębska, Rudnik

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, a także ustawy
o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz spełnia wymogi formalne odnośnie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.)

 

Łosice, dn. 13.09.2010 r.                                                

Treść aktualności do pobrania


16.08.2010

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Stanowisko: Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łosicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116
oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz.1362 ze zm.)
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
d) nieposzlakowana opinia;
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
nr 175, poz. 1362 ze zm.), Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz podstawowych zagadnień
określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów;
b) umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego.

3. Preferowane cechy osobowości kandydata:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się;
b) umiejętność pracy zespołowej;
c) umiejętność organizowania pracy własnej;
d) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
e) samodzielność, zaangażowanie;
f) dyspozycyjność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz
proponowanie form pomocy osobom potrzebującym;
b) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
c) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, w szczególności poprzez zawieranie kontraktów socjalnych oraz pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
d) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej;
e) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu
przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz
łagodzenie ubóstwa;
f) praca w programie komputerowym pomocy społecznej;
g) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
h) współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.

5.Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • oryginał kwestionariusza osobowego (wzór w Dz. U. Nr 125, poz. 869 z 2006 r.);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
  publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku.


Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest
przedłoŜyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
W przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków określonych w art.116 ust.1 pkt 3 ustawy
o pomocy społecznej do dyplomu ukończenia studiów należy dołączyć Część B dyplomu,
zawierającą podstawy programowe ukończonych studiów.
Wymagane dokumenty naleŜy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice (Sekretariat- pokój Nr 3
lub pokój Kierownika Ośrodka) lub pocztą na adres Ośrodka (decyduje data doręczenia
dokumentów do Ośrodka) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny
w terminie do dnia 27 sierpnia 2010 r. do godz. 15:00.
Aplikacje które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.e-bip.pl), stronie internetowej ośrodka www.mgops.losice.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być
opatrzone klauzulą: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Łosice, dn.13.08.2010 r

Treść ogłoszenia do pobrania


01.08.2010

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Okres świadczeniowy 2010/2011
rozpoczyna się od 01-10-2010 roku i trwa do 30-09-2011 roku

WAŻNE!
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2010/2011 rozpocznie się
od 2 sierpnia 2010 roku

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami:
- do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października,
- w okresie od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 30 listopada.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek ten składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łosicach w pokoju nr 12, tel. (83) 357 37 47 w. 26, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie miasta i gminy Łosice.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (formularz dostępny w pokoju nr 12);
2. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, kopia dowodu osobistego);
3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy (zaświadczenie powinno być wydane
w miesiącu w którym składany jest wniosek);
4. w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak jest możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą należy przedłożyć informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą;
5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
7. zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
(w przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia);
8. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres świadczeniowy (tj. obecnie 2009 rok);
9. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

10. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów;

11. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji która oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego
w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe – świadczenia przysługują bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej;
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3. zawarła związek małżeński.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
– odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
– odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;
– nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Nienależnie pobrane świadczenie oznacza świadczenie z funduszu alimentacyjnego:
– wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części;
– przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
– wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie lub w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia;
– wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty (od dłużnika alimentacyjnego lub komornika sądowego);
– wypłacone w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Organ właściwy wierzyciela oraz Marszałek Województwa mogą bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczna decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń , egzekucja stała się skuteczna, członek rodziny nabył prawo do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenia.

Tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie miasta i gminy Łosice i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec osób uprawnionych.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień funduszu alimentacyjnego zawarte są w ustawie z dnia 7 września 2007 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).


 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOŻYWIANIE DZIECI


Już od 01.08.2010 przyjmowane są wnioski o dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2010/2011. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom,
w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł na osobę. Zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej (art.6 ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione  wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał),
4) w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualne zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).
 Wniosek można również składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją.