Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności Projektu 2014

22.09.2014

Łosice, dn. 22.09.2014 r.

  

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę dostarczenie i przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników projektu na konferencję kończącą projekt „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty. 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Bar Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice

Uzasadnienie wyboru: Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najkorzystniejszą.


28.08.2014

 

 

Łosice, dn. 28.08.2014 r.

  

Szanowni Państwo,

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi w formie przygotowania i dostarczenia serwisu kawowego na konferencję kończącą realizowany projekt „Społeczność aktywna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


18.08.2014

Łosice, 18.08.2014


Do wykonawców biorących

udział w postępowaniu


 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosiach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2014r. pod numerem 245942-2014

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. I, II.

W prowadzonym postępowaniu na cz. I złożono następującą ofertę:

numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punktacja

 2

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział w Białej Podlaskiej, Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Ul. Piłsudskiego 9

08-200 Łosice

100.00

W prowadzonym postępowaniu na cz. II złożono następującą ofertę:

numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punktacja

 1

 

Centrum Szkolenia Operatorów „SiGMA”

Ul. Bony 46, 02-496 Warszawa

100.00


Do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty:

Część I: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice (cena ofertowa – 3635,00 zł)

Część II: Centrum Szkolenia Operatorów „SiGMA”, ul. Bony 46, 02-496 Warszawa

(cena ofertowa – 4200,00 za 1 uczestnika, 126000,00 zł za 3 uczestników)

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożone oferty przez w/w wykonawców są najkorzystniejsze pod względem kryterium ceny ofert określonego w SIWZ (tj. cena ofertowa – waga 100 %), którym to kryterium zamawiający kierował się przy wyborze zgodnie z zapisami SIWZ. Wskazani wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu i uzyskują maksymalną liczbę punktów tj. 100

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a wskazanej ustawy umowa z wykonawcą w niniejszym postępowaniu może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp,

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


23.07.2014


Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 4 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez MGOPS w Łosiach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 245942 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach , ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 357 37 47, faks 0-83 357 37 47.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.losice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 4 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez MGOPS w Łosiach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów, stanowiących dwie odrębne części zamówienia: część I: Kierowca wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia dla 1 osoby; część II: Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień dla 3 osoób.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

Treść ogłoszenia do pobrania


23.07.2014

Zawiadomienie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2 lipca 2014 r. dotyczące dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”
w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą :

 - w części 1 ( różne materiały biurowe) uznano ofertę: QTONER Agata Michałowska, ul. Perseusza 11, 01-934 Warszawa

 - w części 2 (Tonery) uznano ofertę: JES spółka z.o.o. ul. Śląska 22 lok 17 A, 42-217 Częstochowa.


03.07.2014

OPS.EFS.3410-08/14

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosiach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2014r. pod numerem 203706-2014 oraz po zmianie ogłoszenia z dniu 20.06.2014 pod nr 207930 - 2014.

Treść ogłoszenia do pobrania


02.07.2014

Łosice, dn. 02.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych i/lub eksploatacyjnych na potrzeby wyposażenia biura projektu w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia i załączniki do pobrania


20.06.2014

UWAGA! Zmiana treści ogłoszenia  i wydłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 203706-2014 z dnia 2014-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łosice Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 7 części: Część I: kurs prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników; Część... Termin składania ofert: 2014-06-24

Numer ogłoszenia: 207930 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203706 - 2014 data 16.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 357 37 47, fax. 0-83 357 37 47.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.

W ogłoszeniu jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

W ogłoszeniu powinno być: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 16 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 7 części: Część I: kurs prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników; Część II: kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna dla 1 osoby; Część III: Kurs kasy fiskalnej dla 7 osób; Część IV: kurs kadrowo - księgowy dla 4 osób, Część V: kurs pielęgnacja terenów zielonych dla 2 osób, Część VI: kurs podstawa obsługi komputera dla 1 osoby, Część VII: kurs grafika komputerowa z wykorzystaniem pakietu Corel dla 1 osoby..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla 16 uczestników projektu Społeczność aktywna. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 7 części: Część I: kurs prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników; Część II: kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna dla 1 osoby; Część III: Kurs kasy fiskalnej dla 7 osób; Część IV: kurs kadrowo - księgowy dla 4 osób, Część V: kurs pielęgnacja terenów zielonych dla 2 osób, Część VI: kurs podstawa obsługi komputera dla 1 osoby, Część VII: kurs grafika komputerowa z wykorzystaniem pakietu Corel dla 1 osoby..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeszłości wykonał i zakończył min. 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem poszczególnym częściom zamówienia dla

min.10 osobowych grup- załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Wszystkie wykonane usługi powinny być potwierdzone dołączonymi dowodami - np. referencje. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganego dokumentu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeszłości wykonał i zakończył min. 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem poszczególnym częściom zamówienia - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Wszystkie wykonane usługi powinny być potwierdzone dołączonymi dowodami - np. referencje. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganego dokumentu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 14:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6 08-200 Łosice..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 14:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6 08-200 Łosice..

Treść ogłoszenia do pobrania


16.06.2014

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 16 uczestników
projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 203706 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach , ul.
marsz. Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 0-83 357 37 47, faks 0-
83 357 37 47.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.losice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i
przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu
Społeczność aktywna. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 7 części: Część I: kurs
prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników; Część II: kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja
wstępna dla 1 osoby; Część III: Kurs kasy fiskalnej dla 7 osób; Część IV: kurs kadrowo -
księgowy dla 4 osób, Część V: kurs pielęgnacja terenów zielonych dla 2 osób, Część VI: kurs
podstawa obsługi komputera dla 1 osoby, Część VII: kurs grafika komputerowa z
wykorzystaniem pakietu Corel dla 1 osoby.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.10.00-8.

Załączniki do pobrania


14.05.2014

Łosice, dn. 14.05.2014 r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi badania medycyny pracy w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice

Uzasadnienie wyboru:
Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


28.04.2014

Łosice, 28.04.2014

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

Tel./fax 83 357-37-47

www.mgops.losice.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 423). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności” ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej ustawy.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”.

3. Przedmiot zapytania ofertowego

 

Kod CPV: 85.12.10.00-3: usługi z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy dla 16 uczestników następujących szkoleń/kursów zawodowych:

 • a) Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba

 • b) Kurs prawa jazdy kat. B – 9 osób

 • c) Kurs kasy fiskalnej – 7 osób

 • d) Kurs pielęgnacji terenów zielonych – 2 osoby

 • e) Kurs kadrowo – księgowy – 4 osoba

 • f) Kurs koparko – ładowarki – 3 osoby

 • g) Kurs komputerowy z elementami grafiki – 2 osoby

 

Ponadto usługa obejmuje:

 • - przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu na podstawie skierowań wydanych przez MGOPS Łosicach

 • - wydanie stosownych zaświadczeń/orzeczeń dla uczestników projektu skierowanych na badania

 • - przekazanie Zamawiającemu wykazu badań z uwzględnieniem rodzaju szkoleń/kursów jako załącznika do wystawionej faktury.

Okres realizacji usługi: maj – do 9 czerwca 2014

5. Wymagania stawiane oferentom

a. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


- posiadają wpis jednostki do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez odpowiedni organ (zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, Dz.U. 2011, nr 112, poz.654)

- dysponują potencjałem lokalowym i technicznym oraz kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia

- wykonują pełny zakres badań we własnym zakładzie

 

6. Sposób przygotowania oferty

a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym z zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zaproszenia.

b. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c. Oferty nie czytelne zostaną odrzucone.

d. Do oferty należy dołączyć kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru poświadczone za zgodność z oryginałem.

e. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie z podaniem danych adresowych oferenta i adnotacją: „Zapytanie ofertowe – badania medycyny pracy”.


7. Ocena oferty

a. Kryterium wyboru oferty - Cena 100%

b. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

c. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert.

d. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.losice.pl

e. Wyłoniony wykonawca zostanie poinformowany o wyborze oferty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wyłonienia Wykonawcy.


8. Termin i miejsce składania ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
fax. 83 357-37-47
email: mgops_losice@interia.pl

 w terminie do 13.05.2014 do godz. 15.00.

 

9. Informacje dodatkowe

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • - odwołania postępowania, unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny

 • - zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

 • - zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, zmiana terminów będzie ustalona

z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza

 • - żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania

 • - żądania oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczanie zawodowe

b. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jarosław Pietruszewski – koordynator projektu, tel. 83 357-37-47.

ZałącznikiZałączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oferta

 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Treść ogłoszenia do pobrania
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie i braku powiązań kapitałowych lub osobowych


09.04.2014

Łosice, dn. 09.04.2014 r.

Informacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Katarzyna Żmudzińska, ul. Spółdzielcza 1, 08-200 Łosice

Uzasadnienie: Oferta przedstawiona przez wyżej wskazanego Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą.


09.04.2014

Łosice, dn. 09.04.2014 r.

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przygotowania i dostarczenia cateringu w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Bar Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice

Uzasadnienie wyboru: Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najkorzystniejszą.


25.03.2014


UWAGA DODATKOWA REKRUTACJA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż w ramach projektu systemowego ,,Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeprowadza dodatkową rekrutację uczestniczek i uczestników, która odbędzie się w dniach od 25.03.2014 r. do 01.04.2014 r.

Projekt skierowany jest do klientów i klientek ośrodka pomocy społecznej, do osób długotrwale bezrobotnych, w tym do osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

 • Warsztat psychologiczny

 • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym

 • Kursy i szkolenia zawodowe

 • Kurs prawa jazdy kat. B

 • Badania medycyny pracy

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Okres realizacji projektu od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach – realizator projektu

BIURO PROJEKTU: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6 Tel./fax. (83) 357– 37 - 47, e-mail:mgops_losice@interia.pl

Treść ogłoszenia do pobrania
Deklaracja wstępna
Ankieta rekrutacyjna
Oświadczenie o statusie na rynku pracy


21.03.2014

Łosice, dn. 21.03.2014 r.

Szanowni Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


21.03.2014

Łosice, dn. 21.03.2014 r.

OPS.EFS.3410-05/14

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu na pełen okres ochrony według poniższych kryteriów. Niniejsze zaproszenie ma służyć uzyskaniu ofert cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Treść ogłoszenia do pobrania


03.03.2014

W dniu 1 stycznia 2014 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach rozpoczął realizację projektu systemowego ,,Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Rekrutacja uczestników w dniach od 03.03.2014 r. do 14.03.2014 r. Projekt skierowany jest do klientów i klientek ośrodka pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łosice, w tym do osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

 • Warsztat psychologiczny
 • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym
 • Indywidalne spotkanie z doradcą zawodowym
 • Indywidalne spotkanie z psychologiem
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Badania medycyny pracy

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Okres realizacji projektu od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach – realizator projektu

BIURO PROJEKTU: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
Tel./fax. (83) 357– 37 - 47, e-mail:mgops_losice@interia.pl

Treść ogłoszenia do pobrania
Ankieta rekrutacyjna
Deklaracja wstępna
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Regulamin uczestnictwa w projekcie


25.02.2014

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Pani Elżbiecie Roszczak

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez wyżej wymienionego Wykonawcę jest najkorzystniejsza.

Treść ogłoszenia do pobrania


06.02.2014

Łosice, dn. 06.02.2014 r.

 Informacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi psychologiczne w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Panu Mateuszowi Dudkowi

Uzasadnienie: Oferta przedstawiona przez wyżej wskazanego Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


06.02.2014

Łosice, dn. 06.02.2014 r.

 Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

P.P.H.U. FOLDRUK Marian Borkowski, ul. Starzyńskiego 5, 08-102 Siedlce

Uzasadnienie wyboru: Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


17.01.2014

Łosice, 17.01.2014 r.

 

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-03/14

Zapytanie ofertowe

 

1.   Zamawiający

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

Tel./fax 83 357-37-47

www.mgops.losice.pl

2.   Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej ustawy.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”.

3.   Przedmiot zapytania ofertowego

Kod CPV: 85121270-6: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem dla 12 uczestników projektu „Społeczność aktywna” w postaci:

        1. Indywidualne spotkanie z psychologiem (2 godz./osobę):

                  - przeprowadzenie diagnozy osobowości oraz analiza sytuacji życiowej uczestnika

        2. Grupowe warsztaty z psychologiem – trening kompetencji i umiejętności społecznych

(5 spotkań po 8 godz.). Program  powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • nabywanie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • zasady komunikacji interpersonalnej
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie
 • zagadnienia związane z dbałością o kulturę osobistą
 • pojęcie konfliktu oraz poznanie sposobów jego rozwiązywania
 • asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia
 • umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętność wyrażania opinii)
 • radzenie sobie z własnymi emocjami

Ilość godzin: łącznie 64 godzin (1 godzina = 45 min)

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres trwania usługi: marzec 2014 – kwiecień 2014

Treść ogłoszenia i załączniki do pobrania


17.01.2014

Łosice, 17.01.2014 r.

 

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-02/14

 

Zapytanie ofertowe

 

1.   Zamawiający

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

Tel./fax 83 357-37-47

www.mgops.losice.pl

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej ustawy.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”.

3.   Przedmiot zapytania ofertowego

Kod CPV: 85312320-8: Usługi doradztwa  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla 12 uczestników projektu „Społeczność aktywna” w postaci:

1.    Indywidulane doradztwo zawodowe (2 godz./osobę):

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • indywidulana ocena zawodowa

 

     2. Grupowe warsztaty z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy (3 spotkania po 8 godz.). Program  powinien obejmować m.in. następującą tematykę:

 •  rozeznanie rynku pracy i metody aktywnego poszukiwania pracy
 •  wymagania pracodawców
 •  przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 •  rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 

Ilość godzin: łącznie 48 godzin (1 godzina = 45 min)

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres trwania usługi: marzec-kwiecień 2014 oraz listopad 2014

Treść ogłoszenia i załączniki do pobrania


17.01.2014

Łosice, dn. 17.01.2014 r.

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-01/14

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel.(83) 357- 37- 47, fax (83) 357- 37- 47

e – mail: mgops_losice@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla przedmiotu zamówienia pt.: usługa polegająca na produkcji materiałów promocyjnych  

(kod CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe) w ramach projektu ,, Społeczność  aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia i załączniki do pobrania