Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Ogłoszenia o naborze

09.08.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY – PSYCHOLOG ( UMOWA ZLECENIA)

PROJEKTU „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko PSYCHOLOG ( umowa zlecenia) Projektu „ Społeczność aktywna” została wybrana Pani:

 

1. Anna Dziuban – Parol zam. 08-200 Łosice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka wykazał się bardzo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi a także doświadczeniem zawodowym na stanowisku psychologa w pracy z osobami dorosłymi będącymi jednocześnie klientami Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych.

Treść aktualności do pobrania


09.08.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA STANOWISKO PRACY – DORADCA ZAWODOWY ( UMOWA ZLECENIA)

PROJEKTU „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko DORADCA ZAWODOWY ( umowa zlecenia) Projektu „ Społeczność aktywna” został wybrany Pan:

 

Marcin Łopaciuk zam. 08-110 Siedlce

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat wykazał się bardzo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi ( Licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia) a także bogatym doświadczeniem zawodowym na stanowisku doradcy zawodowego w pracy z osobami niepracującymi i poszukującymi pracy będącymi klientami Ośrodków Pomocy Społecznej.

Treść aktualności do pobrania


25.07.2011

Łosice, dnia 25.07.2011 r.

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko

Psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach

 

W związku z realizacją Projektu Systemowego „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Kierownik MGOPS w Łosicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Psycholog – 1 osoba

Okres zatrudnienia- sierpień – wrzesień 2011

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia

 

WYMAGANIA:

- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia;

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w zakresie podnoszenia

kompetencji i umiejętności społecznych;

- otwartość i komunikatywność;

- dyspozycyjność.

 

ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI:

- przeprowadzenie warsztatu psychologicznego dla 12 Uczestników Projektu ( 5 spotkań x 8 godzin)

przy czym 1 godzina dydaktyczna= 45 min. zegarowych;

- przygotowanie i prowadzenie zajęć w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych;

- zwiększenie pozytywnej oceny swoich możliwości i kompetencji;

- budowanie poczucia własnej wartości;

- nabycie umiejętności autoprezentacji;

- zmiana In plus postawy życiowej i umiejętności komunikacyjnych;

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnych sytuacji życiowych;

- asertywność;

- podział obowiązków w rodzinie oraz podniesienie kompetencji w zakresie planowania budżetem domowych;

- prowadzenie kart czasu pracy;

- przygotowanie materiałów z w/w zakresu tematycznego dla Uczestników Projektu;

- wydanie zaświadczeń dla każdego Uczestnika Projektu z przeprowadzonych warsztatów psychologicznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

- CV;

- kserokopia dokumentów poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie umiejętności dodatkowych

( zaświadczenia o dodatkowych kursach i szkoleniach);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie o nie zatrudnieniu w innym Projekcie w okresie realizacji Projektu Beneficjent lub zobowiązaniu do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań w Projekcie „Społeczność aktywna”, pomimo zatrudnienia kandydata na stanowisko – Psychologa w innych Projektach

 

Osoba zgłaszająca chęć zatrudnienia w Projekcie systemowym „ Społeczność aktywna” na stanowisku- Psychologa zaangażowana w realizację zadań w innych Projektach zobowiązana jest do:

- prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich Projektów;

- udostępniania w/w ewidencji dla Beneficjenta, w okresie realizacji Projektu Beneficjenta.

 

W CV należy zawrzeć klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Oferta na stanowisko psychologa ”

w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 roku na adres:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach (ww.mgops.losice.pl)oraz na tablicy informacyjnej tu. Ośrodka w dniu 09.08.2011 r. o godzinie 14.00.

Treść aktualności do pobrania


25.07.2011

Łosice, dnia 25.07.2011 r.

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko

Doradcy Zawodowego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach

 

W związku z realizacją Projektu Systemowego „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Kierownik MGOPS w Łosicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Doradca zawodowy – 1 osoba

Okres zatrudnienia:

- indywidualne doradztwo zawodowe- sierpień 2011r.

- doradztwo grupowe- listopad- grudzień 2011 r.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia

 

WYMAGANIA:

- licencja doradcy zawodowego pierwszego stopnia;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego dla osób niepracujących i poszukujących pracy;

- znajomość problematyki rynku pracy;

- posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa

zawodowego;

- dyspozycyjność;

- kreatywność i pomysłowość;

 

ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI:

- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego ( 12 osób x 2 godziny) dla każdego Uczestnika Projektu przy czym 1 godzina dydaktyczna= 45 min. zegarowych

- przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla 12 Uczestników Projektu( 3 spotkania x 8 godzin), przy czym 1 godzina dydaktyczna= 45 min. zegarowych;

- opracowanie programów zajęć grupowych;

- przygotowanie indywidualnych planu zawodowego dla każdego z Uczestników Projektu;

- prowadzenie warsztatów z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy oraz poszerzenia wiedzy nt. możliwości podniesienia własnych kompetencji zawodowych;

- prowadzenie kart czasu pracy;

- przygotowanie materiałów z w/w zakresu tematycznego dla Uczestników Projekt

- wydanie zaświadczeń dla Uczestnika Projektu z przeprowadzenia warsztatów grupowych doradztwa zawodowego i indywidualnego doradztwa zawodowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

- CV;

- kserokopia dokumentów poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie umiejętności dodatkowych

( zaświadczenia o dodatkowych kursach i szkoleniach);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie o nie zatrudnieniu w innym Projekcie w okresie realizacji Projektu Beneficjenta lub zobowiązaniu do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań w Projekcie „ Społeczność aktywna”, pomimo zatrudnienia kandydata na stanowisko – Doradcy zawodowego w innych Projektach

Osoba zgłaszająca chęć zatrudnienia w Projekcie systemowym „ Społeczność aktywna” na stanowisku- Doradcy Zawodowego zaangażowana w realizację zadań w innych Projektach zobowiązana jest do:

- prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich Projektów;

- udostępniania w/w ewidencji dla Beneficjenta, w okresie realizacji Projektu Beneficjenta.

 

W CV należy zawrzeć klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Oferta na stanowisko doradca zawodowy ”

w terminie do dnia 8 sierpnia 2011 roku na adres:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach (ww.mgops.losice.pl)oraz na tablicy informacyjnej tut. Ośrodka w dniu 09.08.2011 r. o godzinie 14.00.

Treść aktualności do pobrania


18.07.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACY – INFORMATYK( UMOWA ZLECENIA)

PROJEKTU „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na stanowisko INFORMATYK ( umowa zlecenia) projektu „ Społeczność aktywna” został(a) wybrany(a) Pan(i):

Kamil Kowalczyk, zam. Chotycze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat(ka) wykazał(a) się bardzo dobrą znajomością obsługi komputera oraz doświadczeniem w tworzeniu stron internetowych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść aktualności do pobrania