Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Formy udzielanej pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. alkoholizm lub narkomania;
 13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
 14. klęska żywiołowa lub ekologiczna.


Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust 1 Ustawy). Obecnie obowiązujące od 1 października 2006 r. kwoty wynoszą odpowiednio:
- osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł;
- osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł;
- rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów powyżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.

POMOC PIENIĘŻNA

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki określone w Ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się m. in. o:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

POMOC NIEPIENIĘŻNA

Pomoc niepieniężna obejmuje m. in.:

 • pracę socjalną;
 • usługi opiekuńcze, przyznawane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 • kwalifikowanie i kierowanie do domów pomocy społecznej osób, które z uwagi na wiek i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, której rodzina ani gmina nie są w stanie zapewnić;
 • udzielanie pomocy w postaci gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w szczególności osobom samotnym;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

  Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu na dochód rodziny!!!

JAK UZYSKAĆ POMOC Z MGOPS w Łosicach?

 • należy zgłosić się do MGOPS w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6;
 • powinno się złożyć podanie opisujące problem;
 • pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
 • osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego;
 • ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.