Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Zespół projektowy

Zespół Projektowy odpowiedzialny za realizację Projektu „Społeczność aktywna”
w okresie od 01-06-2010 do 31-12-2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

1. Jarosław Pietruszewski – Kierownik MGOPS/ Kierownik projektu
2. Krzysztof Stefaniuk – Główny księgowy/ obsługa finansowo – księgowa Projektu,
3. Agata Obrępalska- Koordynator Projektu
4. Robert Szymaniuk- Starszy pracownik socjalny,
5. Ewa Trębicka- Pracownik socjalny,
6. Katarzyna Panasiuk– pracownik socjalny/ monitoring i ewaluacja projektu.
Zespół odpowiedzialny jest za właściwą realizację Projektu. Do podstawowych zadań Zespołu należy: skoordynowanie procedur organizacyjnych Projektu, nadzorowanie monitoringu przebiegu Projektu, przygotowanie rozliczenia Projektu, w tym składania wniosków o płatność, przygotowanie sprawozdań z przebiegu Projektu. W pracach Zespołu biorą udział pracownicy socjalni bezpośrednio realizujący kontrakty socjalne z uczestnikami Projektu (Beneficjentami Ostatecznymi).

Zakres czynności- Kierownik projektu

1. Sprawowanie całościowego nadzoru nad realizacją projektu „Społeczność aktywna”;
2. Zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi;
3. Kontrola prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu;
4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zarządzaniem budżetu;
5. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z MJWPU w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą;
6. Kontakt z organizacjami i instytucjami współpracującymi przy realizacji projektu;
7. Wprowadzanie zmian do projektu głównego na podstawie danych przekazywanych przez Koordynatora projektu;
8. Informowanie Zespołu Projektowego o istotnych zmianach wynikających z wytycznych POKL, mających wpływ na realizację projektu;
9. Nadzór nad administracyjną stroną projektu i organizowanie cyklicznych spotkań Zespołu Projektowego wspólnie z Koordynatorem projektu.

Zakres czynności- Koordynator projektu

1. Prowadzenie nadzoru nad ewaluacją szkoleń i konferencji kończącej projekt;
2. Utrzymywanie bieżącego kontaktu roboczego z MJWPU w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą;
3. Bieżący kontakt z trenerami i pozostałym personelem zewnętrznym;
4. Działania związane z planowaniem i dokumentowaniem pracy pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu;
5. Pomoc w organizacji szkoleń i w procesie rekrutowania uczestników;
6. Nadzór nad monitoringiem szkoleń;
7. Promowanie projektu;
8. Organizowanie i nadzór pracy w projekcie w zastępstwie kierownika;
9. Kampania promocyjno-informacyjna i reklamowa;
10. Odpowiedzialność za konferencję kończącą projekt i stronę internetową na temat projektu;
11. Przygotowanie wzorów materiałów promocyjnych i informacyjnych;
12. Nadzór merytoryczny nad jakością prowadzonych zajęć w ramach kontraktów socjalnych.

Zakres czynności- Księgowy projektu

1. Opracowywanie projektu planu budżetu i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej oraz czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna”.
2. Przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w budżecie do jednostki nadrzędnej w związku
z realizacją projektu „Społeczność aktywna”.
3. Sporządzanie sprawozdań liczbowych i opisowych z wykonania budżetu projektu „Społeczność aktywna” zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w okresie 01-06-2010 r. do 31-12-2010 r.
4. Kontrola wstępna- badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydatkowania środków pieniężnych (sprawdzanie i dekretowanie oraz ewidencja w systemie finansowo- księgowym), dotyczących przyjęcia i wydawania środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów oraz badanie projektów umów mających powodować powstanie zobowiązań z tytułu dostaw usług w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna”
5. Kontrola bieżąca polegająca na badaniu legalności i prawidłowości wszystkich dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiących podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych i rzeczowych oraz badanie operacji z punktu widzenia ich gospodarności w celu przedłożenia ich kierownikowi jednostki (kierownikowi projektu) w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna”.
6. Przygotowanie wniosków o płatność i wniosku o płatność końcową (w tym w wersji elektronicznej) wraz z załącznikiem nr 1 wniosku o płatność oraz raportami kasowymi/ podpisanymi przez beneficjenta zestawieniami płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.
7. Załatwianie innych spraw zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (Kierownika projektu) związanych z obsługą finansową projektu „Społeczność aktywna” a nie objętych niniejszym zakresem czynności.

Zakres czynności- Pracownik socjalny

1. Wykonywanie pracy socjalnej w ramach projektu systemowego „Społeczność aktywna” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego okresie od 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.;
2. Rekrutacja beneficjentów do projektu;
3. Współpraca z koordynatorem projektu i kierownikiem jednostki;
4. Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji, w tym promowanie środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. Wykonywanie zarządzeń i innych poleceń służbowych kierownika w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna”.