Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Informacje o projekcie

Projekt "Społeczność aktywna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

W dniu 1 lipca 2011 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach rozpoczął realizację projektu systemowego „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w okresie od 01-07-2011 r. do 31-12-2011 r. na terenie miasta i gminy Łosice.

 

W 2011 r. w ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby:

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
- w wieku aktywności zawodowej (18-64);;

- bezrobotne zarejestrowane w PUP, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) lub osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i jednocześnie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- niekorzystające z tego samego wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego.

 

W 2011 r. uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami:

 • Warsztat psychologiczny dla 12 uczestników

 • Kurs Prawa Jazdy kat B

 • Kursy zawodowe

 • Warsztat z doradcą zawodowym dla 12 uczestników

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 12 uczestników

 • Badania medycyny pracy

 

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach-
REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
tel./fax (83) 357-37- 47, e-mail: mgops_losice@interia.pl

 

Rezultaty projektu „Społeczność aktywna” 2011 r.


Rezultaty – 2011 r.

 

W odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności, wykonalności i zamierzonej do osiągnięcia wartości dodanej Projektu wykonawca zaplanował osiągnięcie następujących wyników:

Twarde rezultaty

 • 80% uczestników ukończy kursy zawodowe z wynikiem pozytywnym;

 • 80% uczestników uzyska certyfikat ukończenia kursu zawodowego;

 • 80% uczestników uzyska wsparcie doradcy zawodowego.


Miękkie rezultaty

80% uczestników:

 • podniesie poziom samooceny, zwiększy aspiracje zawodowe oraz zaradność życiową;

 • zwiększy pozytywną ocenę swoich możliwości i kompetencji;

 • nabędzie umiejętności autoprezentacji;

 • zmieni in plus postawę życiową i umiejętności komunikacji;

 • poszerzy wiedzę nt możliwości podniesienia własnych kompetencji zawodowych.

 

Cel Projektu „Społeczność aktywna” 2011 r.


Projekt jest odpowiedzią na lokalne sytuacje problemowe, które dotyczą osób korzystających z pomocy MGOPS w Łosicach. Według danych statystycznych miasto
i gminę Łosice zamieszkuje 11 449 osób (dane statystyczne UMiG Łosice na dzień 14.03.2011). Ze świadczeń MGOPS w Łosicach w 2010 r. skorzystało 1401osób. W ramach przeciwdziałania zjawisku ubóstwa osób i rodzin, których szanse na rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy
z pełnoprawnym uczestnictwem w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej MGOPS działając zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej przyjął za cel swojego działania rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Narastające zjawisko patologii życia w społeczeństwie, a także coraz mniejsze środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną nie pozwalają w dostatecznym stopniu zabezpieczyć potrzeb ludzi szukających wsparcia. Problemy, które częściowo mogą zostać rozwiązane poprzez realizację projektu to: ograniczona dostępność grupy docelowej projektu do szkoleń z powodu braku środków finansowych, niewystarczające środki finansowe na zatrudnienie specjalistycznej kadry w MGOPS, niewystarczający dostęp grupy docelowej do poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego, niewystarczające kompetencje zawodowe, niska samoocena oraz brak wiary we własne siły i możliwości grupy docelowej. Największa luka kompetencyjna dotyczy osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Grupę tę charakteryzuje również niska motywacja do uzupełniania
i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. Brak możliwości podniesienia kompetencji zawodowych oraz nawiązania relacji zawodowych i społecznych powoduje poczucie alienacji społecznej i zawodowej, a także wpływa in minus na podstawowe relacje
w rodzinie oraz przekłada się na relacje lokalne. Według strategii miasta i gminy w latach 2008 – 2013 jednym z podstawowych instrumentów aktywizacji społecznej rodziny powinno być poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego oraz
w zakresie ochrony zdrowia.

Projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitału Ludzkiego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, w którym zapisano możliwość wspierania grupy docelowej w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i atrofii społecznej. Projekt wpisuje się
w Miejsko – Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Cele projektu zgodne są z założeniami rozwoju polityki społecznej w mieście i gminie Łosice.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 12 uczestników Projektu. Celem szczegółowym jest przygotowanie 12 osób do samodzielnego życia poprzez wyposażenie ich w umiejętności społeczno – zawodowe, zdiagnozowanie stanu zdrowia 12 uczestników Projektu w kontekście zatrudnienia, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 12 uczestników Projektu poprzez kursy zawodowe (w tym także kurs prawa jazdy kat. B) oraz zdobycie/zwiększenie możliwości na re/itegrację z rynkiem pracy. Realizacja postawionych celów nastąpi poprzez objęcie osób
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym kompleksowym wsparciem tj. zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej. Polegać to będzie na grupowej pracy z psychologiem i doradcą zawodowym oraz indywidualnym doradztwie zawodowym w celu wydobycia i wzmocnienia nabytych zdolności i umiejętności zawodowych i życiowych. Aktywizacja zdrowotna będzie miała na celu wyrównanie szans na rynku pracy, m.in. poprzez sfinansowanie badań medycyny pracy.

 

Uczestnicy Projektu „Społeczność aktywna” 2011 r.

Główną grupą, która zostanie objęta wsparciem w ramach projektu będą osoby bezrobotne posiadające liczne deficyty socjalne, psycho – społeczne i emocjonalne, które przekładają się na ich trudniejszą sytuację na rynku pracy i w życiu społecznym oraz powodują marginalizację. Większość z tych osób posiada wykształcenie co najwyżej średnie. W związku z ich sytuacją społeczno – zawodową osoby te nie mają większego wsparcia najbliższych krewnych i pozostają pod opieką instytucji pomocy społecznej. Z tego też powodu pomoc planowana w projekcie jest niezbędna w celu ich aktywizacji społecznej, podniesienia poziomu samooceny oraz kompetencji zwiększających ich szanse w równym dostępie do zatrudnienia i życia społecznego. Osoby niepełnosprawne w naszej gminie
i mieście napotykają również liczne bariery społeczne i mentalne. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie są w stanie podejmować żadnych zawodowych działań. MGOPS posiada aktualną diagnozę potrzeb. W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb okazało się, iż grupą najbardziej zainteresowaną udziałem w projekcie są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. Osoby te widzą bariery uniemożliwiające pozyskanie zatrudnienia w postaci braku kwalifikacji zawodowych, braku mobilności na rynku pracy spowodowanym brakiem prawa jazdy kat. B, nieumiejętnością sporządzania dokumentów aplikacyjnych i poszukiwania pracy oraz braku wiary we własne siły i możliwości. Osoby te oczekują wsparcia doradcy zawodowego i psychologa w celu nabycia zdolności interpersonalnych i zawodowych oraz nabycia kwalifikacji zawodowych w ramach kursów zawodowych wraz z prawem jazdy kat. B w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy
i poprawienia mobilności. Rekrutacji (lipiec br.) dokonamy w oparciu o posiadaną dokumentację i wiedzę pracowników socjalnych na temat Uczestników. Powołany zarządzeniem kierownika MGOPS Zespół ds. rekrutacji wyłoni grupę docelową i zostanie stworzona lista rezerwowa. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie udziału w projekcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt skierowany jest w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych.

 

Aktywna integracja projektu ,,Społeczność aktywna’’ – 2011 r.

 

W ramach aktywnej integracji przewiduje się realizację 12 kontraktów socjalnych.

Realizacja programu szkoleniowo – doradczego obejmie elementy integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej:

- 40 godzin warsztatu psychologicznego dla 12 uczestników; cel: nabycie umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, stresem, postawy asertywne;

- 24 godzin warsztatu z doradcą zawodowym dla 12 uczestników; cel: zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, wiedzy dotyczącej rynku pracy oraz umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych

- kursy zawodowe; cel: nabycie kwalifikacji zawodowych

- kurs prawa jazdy kat. B (w tym : sfinansowanie badań lekarskich na potrzeby w/w kursu, skierowanie na egzamin – teoria i praktyka, finansowane 1 podejście); cel: zwiększenie mobilności na rynku prac

- indywidualne doradztwo zawodowe dla 12 uczestników

- badania medycyny pracy dla 12 uczestników; cel: uzyskanie zaświadczeń lekarskich pożądanych przez pracodawców

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.