Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności Projektu 2011

22.12.2011

Dnia 21 grudnia 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn.: ,,Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podczas konferencji Uczestnikom Projektu zostały wręczone certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych. Dokumentacja fotograficzna z konferencji kończącej projekt w zakładce galeria.

 

AGENDA KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT ,, SPOŁECZNOŚĆ AKTYWANA”

 

 1. Rozpoczęcie konferencji – godz. 1330.

 2. Powitanie szanownych gości – Kierownik MGOPS w Łosicach – Jarosław Pietruszewski – godz. 1345.

 3. Cele i podsumowanie projektu ,,Społeczność Aktywna” – Koordynator projektu Ewa Trębicka – godz. 1400.

 4. Dyskusja plenarna z udziałem zaproszonych gości – godz. 1415.

 5. Rozdanie certyfikatów Uczestnikom Projektu – godz. 1430.

 6. Zakończenie konferencji i zaproszenie na obiad – godz. 1445.

 

Zapraszamy do galerii >>>


30.11.2011

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach projektu ,,Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniu 12.11.2011 r. zakończył się kurs ,,Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi” dla 5 Uczestników Projektu, w dniu 22.11.2011 r. zakończył się ,,Kurs księgowości” dla 2 Uczestników Projektu oraz dnia 25.11.2011 r. zakończył się kurs ,, Magazynier – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 3 Uczestników Projektu. Ostatnie warsztaty z doradcą zawodowym dla wszystkich Uczestników Projektu odbyły się 29.11.2011 r. W zakładce galeria znajdują zdjęcia z odbytych kursów i warsztatu z doradcą zawodowym.


31.10.2011

W ramach realizacji projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MGOPS w Łosicach miał możliwość zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu. W miesiącu wrześniu br. zakupiono miedzy innymi aparat fotograficzny z kamerą, program finansowo – księgowy natomiast
w ramach Zadania 1 Aktywna integracja dokonano zakupu ciśnieniowego ekspresu do kawy dla Uczestników Projektu. W ramach tego zadania w dniu 18.10.2011 r. rozpoczął się kurs ,,Opiekunka dziecięca” dla 1 Uczestnika Projektu, który trwał do 28.10.2011 r. Liczba godzin kursu teoretycznego - 20 godzin szkoleniowych, liczba godzin kursu praktycznego - 40 godzin szkoleniowych. Plan nauczania w ramach kursu obejmował następującą tematykę zajęć:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii;

 • Organizowanie warunków opieki nad dzieckiem;

 • Pielęgnowanie i żywienie dzieci;

 • Problemy związane z opieką nad dzieckiem;

 • Opieka i wychowanie dziecka;

 • Zajęcia praktyczne;

W dniu 24.10.2011 r. w ramach realizacji projektu ,,Społeczność aktywna” rozpoczął się również kurs ,,Magazynier – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 3 Uczestników Projektu, który będzie trwał do 24.11.2011 r.

Magazynier - liczba godzin kursu teoretycznego - 17 godzin szkoleniowych, liczba godzin kursu praktycznego -15 godzin szkoleniowych, Kierowca wózków widłowych - liczba godzin kursu teoretycznego - 53 godzin szkoleniowych, liczba godzin kursu praktycznego- 15 godzin szkoleniowych

Plan nauczania w ramach kursu obejmuje następującą tematykę zajęć:

 • Gospodarka magazynowa;

 • Typy stosowanych wózków;

 • Budowa wózków;

 • Profesjonalna obsługa klienta;

 • Rozpoznawanie znaków pieniężnych;

 • Czynności przy obsłudze wózków przed i po pracy;

 • Czynności operatora w czasie pracy;

 • Obsługa i wymiana butli gazowych;

 • Wiadomości z zakresu BHP;

 • Dozór techniczny;

 • Nauka jazdy wózkami;

 • Wiadomości z ładunkoznastwa;

Celem przeprowadzany kursów jest nabycie przez Uczestników Projektu kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie. Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu kursów. W zakładce galeria znajdują się zdjęcia
z odbytych kursów.


21.10.2011

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach Projektu ,,Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania 1 Aktywna integracja w dniu 11.10.2011 r. rozpoczął się kurs ,,Opiekun osób starszych” dla 2 Uczestników Projektu, który będzie trwał do 20.10.2011 r. Liczba godzin kursu teoretycznego - 24 godziny szkoleniowe, liczba godzin kursu praktycznego - 40 godzin szkoleniowych .

Cała treść aktualności do pobrania


26.09.2011

Informacja

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach Projektu ,,Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania 1 Aktywna integracja w dniu 26.09.2011 r. rozpocznie się kurs prawa jazdy kat. B dla 11 uczestników Projektu. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Kierowców ,,Feniks”,  ul. Rynek 28/5, 08-200 Łosice. Szkolenie będzie trwało 60 godzin w tym 30 godzin szkoleniowych teoretycznych i 30 godzin szkoleniowych praktycznych.


16.08.2011

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach Projektu ,,Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania 1 Aktywna integracja w dniu 19.08.2011 r. rozpocznie się 2 godzinne indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju EQUUS, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. Każdy z uczestników zostanie poinformowany o terminie spotkania listownie. Jednocześnie informujemy, iż warsztat psychologiczny w ramach Projektu odbywać się będzie w dniach 22.08.2011, 25.08.2011, 29.08.2011 31.08.2011, 05.09.2011 r. w godzinach 900 - 1600.

O kolejnych terminach zajęć w ramach Projektu będzie Pan/Pani informowana na bieżąco telefonicznie.

Treść aktualności do pobrania


25.07.2011

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko

Psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach

Szczegóły >>>


25.07.2011

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko

Doradcy Zawodowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach

Szczegóły >>>


18.07.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACY – INFORMATYK( UMOWA ZLECENIA)

PROJEKTU „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

...

Szczegóły >>>


18.07.2011
11.07.2011

Łosice,11.07.2011r.

Informacja dotycząca prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

SATSYD-DRUK Piotr Radzikowski, 08- 110 Siedlce, ul. Norwida 2B

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść aktualności do pobrania


01.07.2011

Łosice, dn. 01.07.2011r.

Miejsko- Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel. (83) 357-37-47,

fax. (83) 357-37-47,

e – mail: mgops_losice@interia.pl

www.mgops.losice.pl

Oferta

Szanowni Państwo,

realizując projekt ,,Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie plakatów rekrutacyjnych, długopisów oraz notesów.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel.(83) 357- 37- 47, fax (83) 357- 37- 47

e – mail: mgops_losice@interia.pl

www.mgops.losice.pl

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku plakatów rekrutacyjnych
w ramach projektu ,, Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zakup długopisów
i notesów z nadrukiem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

PLAKAT REKRUTACYJNY

 • Format plakatu A3 (błyszczący)

 • Nakład 20 szt.

 • Na plakacie muszą się znaleźć dane dostarczone przez zamawiającego:

 1. Logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie
  z wytycznymi MRR ( załącznik nr1)

 2. Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. Kolory panton jak w logotypach

 4. Druk cyfrowy

 5. Treść merytoryczna przesłana przez zamawiającego (załącznik nr 2)

 6. Projekt graficzny w zakresie wykonawcy

Dostawa plakatów rekrutacyjnych do: 15.07.2011r.

DŁUGOPIS

 • Ilość 25 szt.

 • Plastikowe, nadruk w jednym kolorze

 • Wkład granatowy

 • Na korpusie muszą zostać umieszczone logotypy: Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi MRR dostarczone przez Zamawiającego (załącznik nr3) – w wielkości proporcjonalnej do wielkości długopisu

Dostawa długopisów do: 15.07.2011 r.

NOTES

 • Format A4

 • Ilość 25 szt.

 • Klejone

 • 50-cio stronicowe

 • nadruk jednostronny, kolorowy

 • notes w linie

 • Na każdej stronie w nagłówku muszą zostać umieszczone logotypy Unii Europejskiej
  i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostarczone przez Zamawiającego (załącznik nr 1) – zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczania projektów
  w ramach PO KL, oraz zapis: Projekt ,,SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast nad stopką: Człowiek najlepsza inwestycja, w stopce: Realizator projektu: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach: Biuro projektu: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6, tel. (83) 357- 37-47, fax. (83) 357-37-47,
  e - mail: mgops_losice@interia.pl NIP 537-16-50-947, REGON 002300380 - Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Dostawa notesów do: 15.07.2011 r.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątka firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 • podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem faksu na numer: (83) 357 37 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops_losice@interia.pl, do dnia 08.07.2011 r.

 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.07.2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach, oraz na stronie internetowej pod adresem: www.mgops.losice.pl

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.mgops.losice.pl

 1. Ocena oferty: zamawiający będzie oceniał ofertę według następujących kryteriów: CENA – 100%

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ważne: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą o potwierdzeni otrzymania wyżej przedstawionej oferty na numer fax. 83 357 – 37 – 47

Szczegółowa treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy do pobrania


01.07.2011

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W MGOPS W ŁOSICACH

Stanowisko: INFORMATYK (umowa- zlecenie)
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

Ilość miejsc- 1

Okres zatrudnienia- lipiec- grudzień 2011r.

Szczegóły >>>


05.05.2011

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż dnia 01 lipca 2011 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

,,Społeczność aktywna”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Rekrutację uczestników planuje się wstępnie na okres od 04.07.2011 r.do 15.07.2011 r.

Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych klientów ośrodka pomocy społecznej,
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łosice, w tym do osób niepełnosprawnych

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są w tym roku następujące działania:

 • Warsztat psychologiczny
 • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym
 • Indywidalne spotkanie z doradcą zawodowym
 • Kursy zawodowe
 • Kurs  prawa jazdy kat. B
 • Badania medycyny pracy

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się na etapie oceny merytorycznej.