Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności Projektu

20.12.2010

Dnia 2010-12-16 w ramach podjętych działań promocyjnych do projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się konferencja kończącą projekt ”Społeczność aktywna” realizowany w okresie od 01-06-2010 r. do 31-12-2010 r. Spośród zaproszonych gości obecni byli: Sekretarz Miasta i Gminy Łosice oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach. Podczas konferencji zostały wręczone uczestniczkom projektu zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz gadżety promocyjne.

AGENDA KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”

Godz. 10.00 Rozpoczęcie konferencji

Godz. 10.15 Przywitanie szanownych gości– Kierownik MGOPS w Łosicach- Jarosław Pietruszewski

Godz. 10.30 Cele projektu „Społeczność aktywna”– Koordynator projektu- Agata Obrępalska

Godz. 11.00 Szkolenia i zamierzenia w projekcie „Społeczność aktywna”– Kierownik Sekcji EFS- Global Training Centre Sp. z o. o. - Marta Cwalińska

Godz. 11.30 Dyskusja plenarna z udziałem szanownych gości

Godz. 12.00 Rozdanie certyfikatów oraz upominków uczestnikom projektu

Godz. 12.30 Zakończenie konferencji i zaproszenie na poczęstunek- Kierownik MGOPS w Łosicach- Jarosław Pietruszewski

Dokumentacja fotograficzna konferencji kończącej projekt w załączeniu.

Łosice, 20-12-2010

10.12.2010

16 grudnia 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łosice odbędzie się konferencja podsumowująca projekt systemowy realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łosicach pt. „Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

AGENDA KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT
„SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”

Godz. 10.00 Rozpoczęcie konferencji
Godz. 10.15 Przywitanie szanownych gości– Kierownik MGOPS w Łosicach- Jarosław Pietruszewski
Godz. 10.30 Cele projektu „Społeczność aktywna”– Koordynator projektu- Agata Obrępalska
Godz. 11.00 Szkolenia i zamierzenia w projekcie „Społeczność aktywna”– Kierownik Sekcji EFS Global Training Centre Sp. z o. o. - Marta Cwalińska
Godz. 11.30 Dyskusja plenarna z udziałem szanownych gości
Godz. 12.00 Rozdanie certyfikatów oraz upominków uczestnikom projektu
Godz. 12.30 Zakończenie konferencji i zaproszenie na poczęstunek- Kierownik MGOPS w Łosicach- Jarosław Pietruszewski

27.10.2010

W związku z realizacją przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach projektu „Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania 1 Aktywna integracja odbył się w dniach 30 IX- 19 X 2010 r. 72-godzinny kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 12 uczestników projektu. Celem przeprowadzonego kursu było nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zwiększających szanse na zatrudnienie w sektorze handlu i usług. BO projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz zdanie egzaminu końcowego. W zakładce galeria znajdują się zdjęcia z odbytego kursu.   

29.09.2010

W ramach realizacji projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MGOPS miał możliwość zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu. W miesiącu lipiec br. zakupiono miedzy innymi biurka i krzesła dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne, komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem oraz rower turystyczno- miejski do świadczenia pracy socjalnej przez pracowników socjalnych w terenie. W ramach zadania Zarządzanie projektem dokonano zakupu szafy metalowej o podwyższonej odporności ogniowej  na dokumentację projektową.


Środki unijne pozwoliły również na przeprowadzenie kampanii promocyjno reklamowej na terenie miasta i gminy Łosice, której celem jest zarówno promocja projektu „Społeczność aktywna” i informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i pokazanie tut. ośrodka pomocy społecznej jako dynamicznie rozwijającej się instytucji.  Zakupiono m. in. plakaty informacyjne, których dystrybucją w środowisku lokalnym zajął się Koordynator projektu,  rollup z nadrukiem informującym o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz gadżety promocyjne dla uczestników projektu i uczestników konferencji kończącej projekt (długopisy, notatniki, teczki z gumką, smycze, kalkulatory). W prasie lokalnej pojawiło się ogłoszenie promocyjne o realizowanym projekcie (Tygodnik Siedlecki Nr 32 z dnia 8 sierpnia 2010 r.)


Obecnie BO projektu „Społeczność aktywna” uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. B.
Dnia 30-09-2010 r. rozpoczną udział w kursie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” który zakończy się uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i uzyskaniu uprawnień do obsługi kasy fiskalnej.     

01.08.2010

21 VII 2010 r.

W związku z realizacją przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach projektu „Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania 1 Aktywna integracja odbył się dnia 21 VII 2010 r. 8-godzinny warsztat doradztwa zawodowego dla 12 uczestników projektu. Celem przeprowadzonych warsztatów było m. in. zwiększenie motywacji do podjęcia i utrzymania pracy, nabycie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, dostosowanie się do nowych warunków i wymogów na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szansy na zatrudnienie. Przewidzianym efektem uczestnictwa w warsztatach było nabycie przez uczestników umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego i działań zmierzających w kierunku osiągnięcia wyznaczonego sobie celu, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje, zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, wiedzy dotyczącej rynku pracy oraz umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (umiejętność pisania listu motywacyjnego i życiorysu, zachowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej).15-16 VII 2010 r.

W związku z realizacją przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach projektu „Społeczność aktywna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Zadania 1 Aktywna integracja odbył się w dniach 15-16 VII 2010 r. 16- godzinny warsztat kompetencji społeczno – interpersonalnych dla 12 uczestników projektu. Celem przeprowadzonych warsztatów było m. in. nabycie umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i integracji w grupie, radzenia sobie ze stresem przez umiejętności podejmowania decyzji i aktywnej postawy, zwiększenie poczucia własnej wartości, samooceny i roli społecznej, wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji i aktywnej postawy. Przewidzianym efektem uczestnictwa w warsztatach było nabycie przez uczestników umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, zarządzania stresem oraz postawy asertywne. Tematem przeprowadzonych zajęć było m. in. budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, uświadomienie sobie czym jest motywacja oraz roli motywacji w życiu codziennym, omówienie elementów wpływających na motywację wewnętrzną, określenie indywidualnych czynników motywujących uczestników, omówienie najprostszych sposobów auto-motywacji, zapoznanie się z technikami NLP, poznanie najczęściej występujących zniekształceń myślenia, zidentyfikowanie wpływu błędów poznawczych na myślenie o sobie samym i swoich możliwościach, praca z monologiem wewnętrznym, nabycie umiejętności korzystania z elementów poznawczych w radzeniu sobie z negatywnym monologiem wewnętrznym, rozwijanie praktycznych umiejętności pracy z monologiem wewnętrznym, zapoznanie się z podstawami samostanowienia i obrony własnych granic.