Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Zespół projektowy

Zespół Projektowy odpowiedzialny za realizację Projektu „Społeczność aktywna”
w okresie od 01-07-2011r. do 31-12-2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

 1. Jarosław Pietruszewski – Kierownik MGOPS/ Kierownik Projektu

 2. Krzysztof Stefaniuk – Główny księgowy/ obsługa finansowo – księgowa Projektu,

 3. Ewa Trębicka - Pracownik Socjalny/Koordynator Projektu,

 4. Katarzyna Panasiuk- Pracownik Socjalny/ Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji

 5. Robert Szymaniuk- Starszy Pracownik Socjalny,

 6. Izabela Andrzejuk - Pracownik Socjalny,

 7. Jolanta Jastrzębska – Pracownik Socjalny

 

Zespół odpowiedzialny jest za właściwą realizację Projektu. Do podstawowych zadań Zespołu należy: skoordynowanie procedur organizacyjnych Projektu, nadzorowanie monitoringu przebiegu Projektu, przygotowanie rozliczenia Projektu, w tym składania wniosków o płatność, przygotowanie sprawozdań z przebiegu Projektu. W pracach Zespołu biorą udział pracownicy socjalni bezpośrednio realizujący kontrakty socjalne z uczestnikami Projektu.

 

Zakres czynności- Kierownik projektu

 1. Sprawuje całościowy nadzór nad realizacją projektu „Społeczność aktywna”;

 2. Zarządza planowanymi działaniami projektowymi;

 3. Kontrola prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu;

 4. Sprawuje bieżący nadzór nad zarządzaniem budżetu;

 5. Utrzymuje bieżący kontakt z MJWPU w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą;

 6. Kontakt z organizacjami i instytucjami współpracującymi przy realizacji projektu;

 7. Wprowadza zmiany do projektu głównego na podstawie danych przekazywanych przez Koordynatora projektu;

 8. Informuje Zespół Projektowy o istotnych zmianach wynikających z wytycznych POKL, mających wpływ na realizację projektu;

 9. Nadzoruje nad administracyjną stroną projektu i organizuje cykliczne spotkania Zespołu Projektowego wspólnie z Koordynatorem projektu.

 

Zakres czynności- Koordynator projektu

 1. Sprawuje nadzór nad kadrą projektu;

 2. Odpowiada za dobór kadry oraz podwykonawców, dostosowanie programów zajęć, zarządzanie ryzykiem, opracowanie procedur wykonawczych, sporządzenie dokumentów uczestników projektu;

 3. Nadzór nad ostatecznym opracowaniem sprawozdań i rozliczeń finansowych przesyłanych do IP2;

 4. Odpowiada za bieżący kontakt z IP2 oraz przepływ informacji pomiędzy personelem projektu i przeprowadzenie zamówień zgodnie z PZP.

 

Zakres czynności- Księgowy projektu

 1. Odpowiada za:

 • wypracowanie systemu rozliczania;

 • dokonywanie operacji na rachunku bankowym;

 • prawidłowe rozliczanie dokumentów finansowo – księgowych,

 • Księgowanie na wydzielonych kontach syntetycznych i analitycznych

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu

 • Rozliczanie projektu i wnioskowanie o płatność

 1. Nadzór nad kwalifikowalnością wydatków

 2. Kontrola finansowo – rzeczowa projektu

 3. Odpowiada za naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS DRA, PIT4, naliczanie list płac.

 

Zakres czynności- Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

 1. Opracowuje harmonogram szkoleń

 2. Wyznacza sale

 3. Organizuje poczęstunek i materiały dydaktyczne

 4. Współpracuje z prowadzącymi

 5. Prowadzi biuro projektowe

 6. Odpowiada za:

 • dystrybucję materiałów promocyjno- informacyjnych,

 • przekazywanie informacji o projekcie,

 • aktualizację strony WWW,

 • przyjmowanie zgłoszeń,

 • opracowanie listy uczestników,

 • opiekę na UP,

 • ewaluację i monitorowanie rezultatów,

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości z realizacji projektu (ankiety, listy obecności, raporty z rekrutacji i promocji).

 

Zakres czynności- Pracownik socjalny

 1. Wykonywanie pracy socjalnej w ramach projektu systemowego „Społeczność aktywna” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.;

 2. Rekrutacja beneficjentów do projektu;

 3. Współpraca z koordynatorem projektu i kierownikiem jednostki;

 4. Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji, w tym promowanie środków
  z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 5. Wykonywanie zarządzeń i innych poleceń służbowych kierownika w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna”.

Treść aktualności do pobrania