Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności

23.11.2011

INFORMACJA z dnia 23.11.2011


Kierownik MGOPS w Łosicach informuje, iż w MAGAZYNIE ŻYWNOŚCIOWYM
(ul. Kolejowa- magazyn „KOM-GAZ”) od dnia 23-11-2011 r. będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych.

Wydawanie żywności od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do godz. 13:00

Wydawane będą następujące produkty żywnościowe:

 • Zupa krupnik

 • Makaron świderki

 • Pieczywo chrupkie

 • Płatki kukurydziane

 • Ryż

 • Kasza z warzywami

 • Makaron z gulaszem

 • Kasza z gulaszem

  Pomoc w w/w formie będzie udzielana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących,   spełniających wymogi określone w Ustawie o Pomocy Społecznej szczególnie z powodu:

-  ubóstwa
-  sieroctwa
-  bezdomności
-  bezrobocia
-  niepełnosprawności
-  długotrwałej lub ciężkiej choroby
-  przemocy w rodzinie
-  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu    gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy:

- 715,50 zł dla osoby samotnej
- 526,50 zł dla jednego członka w rodzinie


W szczególnie uzasadnionych sytuacjach PKPS może udzielać pomocy osobom czy rodzinie, w których powyższe kryteria są przekroczone po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto informujemy, że udzielona przez PKPS pomoc w formie art. żywnościowych kierowana będzie na podstawie imiennego wykazu osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy (w tym świadczenia rodzinne) sporządzonego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.

 

Treść aktualności do pobrania


04.11.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Izabela Tokarska-Siennicka, Łosice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, a także ustawy
o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz spełnia wymogi formalne odnośnie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Kandydatka posiada również bogate doświadczenie zawodowe w pracy socjalnej.

Łosice, dn. 04.11.2011 r.

Treść aktualności do pobrania


25.10.2011

UWAGA !!!

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZEŃ Z FA w kolejnych miesiącach:

 

Listopad- 28-30 listopada

Grudzień- 21-23 grudnia

 

Planowane godziny wypłaty świadczeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach: od 0800 do 1600

Treść aktualności do pobrania


25.10.2011

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

Pracownik Socjalny

z dnia 25 października 2011 roku


Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Jarosław Pietruszewski- Przewodniczący

Robert Szymaniuk- Z-ca Przewodniczącego

Jolanta Jastrzębska- Członek

Agata Obrępalska- Członek

 

dnia 24 października 2011 r. dokonała analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny w MGOPS w Łosicach.

 

W wyniku sprawdzenia treści dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych na stanowisko Pracownik Socjalny Komisja Rekrutacyjna postanowiła zakwalifikować następujące osoby do dalszego etapu:

 

 1. Czarkowska Agnieszka, zam. Łosice

 2. Hryniewicz Monika, zam. Studzianka

 3. Kasjaniuk Ewa, zam. Nowa Kornica

 4. Kondraciuk Agata, zam. Łosice

 5. Kwiatkowska Anna, zam. Chotycze

 6. Łęczycka Magdalena, zam. Łuzki

 7. Łukasiuk Marta, zam. Drażniew

 8. Sala Agnieszka, zam. Łosice

 9. Tokarska- Siennicka Izabela, zam. Łosice

 10. Ułasiuk Ewa, zam. Łosice


Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi rekrutacji odbędzie się w dniu 03 listopada 2011 r. w godz. 9 00- 1230 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach. Każdy z kandydatów otrzyma drogą pocztową zawiadomienie o terminie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przez MGOPS w Łosicach.

Treść aktualności do pobrania


10.10.2011

Komunikat

 

UWAGA!!! Osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób i wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał kierownik ośrodka pomocy społecznej.

 

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Kierownika MGOPS w Łosicach wniosek o przyznanie pomocy (załącznik Nr 3). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

 

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowa treść aktualności do pobrania
Rozporządzenie
Wniosek


07.10.2011

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

(UMOWA O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach,
ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

Cała treść aktualności do pobrania (treść ogłoszenia)
Załącznik nr 1 - interpretacja MPiPS
Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy


06.10.2011

INFORMACJA z dnia 06.10.2011


Kierownik MGOPS w Łosicach informuje, iż w MAGAZYNIE ŻYWNOŚCIOWYM
(ul. Kolejowa- magazyn „KOM-GAZ”) od dnia 10-10-2011 r. będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych.

Wydawanie żywności od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do godz. 13:00

Wydawane będą następujące produkty żywnościowe:

 • Mleko

 • Ser żółty

 • Pieczywo chrupkie

 • Kasza z warzywami

 • Ryż

 • Kasza manna

 • Płatki kukurydziane

 • Mąka

  Pomoc w w/w formie będzie udzielana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących,   spełniających wymogi określone w Ustawie o Pomocy Społecznej szczególnie z powodu:

-  ubóstwa
-  sieroctwa
-  bezdomności
-  bezrobocia
-  niepełnosprawności
-  długotrwałej lub ciężkiej choroby
-  przemocy w rodzinie
-  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu    gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy:

- 715,50 zł dla osoby samotnej
- 526,50 zł dla jednego członka w rodzinie


W szczególnie uzasadnionych sytuacjach PKPS może udzielać pomocy osobom czy rodzinie, w których powyższe kryteria są przekroczone po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto informujemy, że udzielona przez PKPS pomoc w formie art. żywnościowych   kierowana będzie na podstawie imiennego wykazu osób i rodzin korzystających z różnych   form pomocy (w tym świadczenia rodzinne) sporządzonego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.

Treść aktualności do pobrania


26.09.2011

INFORMACJA DOTYCZACA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU POMOCY DLA RODZIN ROLNICZYCH

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, że do dnia 30 września 2011 r., można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy w ramach Programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996).

O udzielenie pomocy mogą ubiegać się osoby , które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są rolnikiem/co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników;

2) szkody spowodowane przez huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych lub przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

3) szkody spowodowane przez huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich lub przez przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.


Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek składa się w terminie do dnia 30 września 2011 r.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Treść aktualności do pobrania
Wzór wniosku


24.09.2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2011/2012 będą przyjmowane do dnia 31-10-2011 roku

 

 1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2011/2012 będą przyjmowane do dnia 30-11-2011 roku

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 8:00 DO 13:30

POKÓJ NUMER 12

Treść aktualności do pobrania


24.09.2011

23-09-2011

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOŻYWIANIE DZIECI

UWAGA!!!


Można jeszcze składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole na okres od 01-09-2011 do 31-12-2011 r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom,
w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł na osobę. Zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej (art.6 ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione  wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty lub oświadczenie potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2) aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał),
4) w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualne zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).
 Wniosek można również składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją.

Treść aktualności do pobrania


25.07.2011

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko

Psychologa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach

Szczegóły >>>


25.07.2011

Ogłoszenie o Naborze na Stanowisko

Doradcy Zawodowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach

Szczegóły >>>


18.07.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACY – INFORMATYK( UMOWA ZLECENIA)

PROJEKTU „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

...

Szczegóły >>>


11.07.2011

Łosice,11.07.2011r.

Informacja dotycząca prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

SATSYD-DRUK Piotr Radzikowski, 08- 110 Siedlce, ul. Norwida 2B

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść aktualności do pobrania


01.07.2011

Łosice, dn. 01.07.2011r.

Miejsko- Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel. (83) 357-37-47,

fax. (83) 357-37-47,

e – mail: mgops_losice@interia.pl

www.mgops.losice.pl

Oferta

Szanowni Państwo,

realizując projekt ,,Społeczność aktywna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie plakatów rekrutacyjnych, długopisów oraz notesów.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

tel.(83) 357- 37- 47, fax (83) 357- 37- 47

e – mail: mgops_losice@interia.pl

www.mgops.losice.pl

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku plakatów rekrutacyjnych
w ramach projektu ,, Społeczność aktywna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zakup długopisów
i notesów z nadrukiem.

Szczegółowa treść aktualności do pobrania
Formularz ofertowy do pobrania


01.07.2011

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSICACH

INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W MGOPS W ŁOSICACH

Stanowisko: INFORMATYK (umowa- zlecenie)
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

Ilość miejsc- 1

Okres zatrudnienia- lipiec- grudzień 2011r.

Szczegóły >>>


05.05.2011

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, iż dnia 01 lipca 2011 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

,,Społeczność aktywna”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Rekrutację uczestników planuje się wstępnie na okres od 04.07.2011 r.do 15.07.2011 r.

Projekt skierowany jest do 12 bezrobotnych klientów ośrodka pomocy społecznej,
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łosice, w tym do osób niepełnosprawnych

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są w tym roku następujące działania:

 • Warsztat psychologiczny
 • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym
 • Indywidalne spotkanie z doradcą zawodowym
 • Kursy zawodowe
 • Kurs  prawa jazdy kat. B
 • Badania medycyny pracy

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się na etapie oceny merytorycznej.


17.06.2011

INFORMACJA
 dot.
żywności z PKPS
Wydawanie żywności dla osób uprawnionych od dnia 20-06-2011 r.
od godziny 10:00 
w MAGAZYNIE ŻYWNOŚCIOWYM przeniesionym na
ul. Kolejową (dawny magazyn „KOM-GAZ”).

Wydawane będą następujące produkty żywnościowe: makaron
z gulaszem, kasza z gulaszem, kasza z warzywami, płatki kukurydziane, zupa pomidorowa z ryżem oraz mleko.


17.06.2011

INFORMACJA
DOT.TERMINU WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZEŃ Z FA

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE BĘDĄ W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSICACH W GODZ. 800 -1600
W DNIACH:

CZERWIEC- od 27 do 29 czerwca
LIPIEC- od 26 do 28 lipca
SIERPIEŃ- od 29 do 31 sierpnia
WRZESIEŃ-   od 26 do 28 września
PAŹDZIERNIK- od 26 do 28 października

Świadczenia wypłacane będą po okazaniu dowodu osobistego!!!
Świadczenia wypłacane będą niezależnie od nazwiska danej osoby.


17.05.2011

INFORMACJA
Kierownik MGOPS w Łosicach informuje, iż MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY przeniesiony jest na ul. Kolejową (magazyn „KOM-GAZ”). Wydawanie żywności dla osób uprawnionych od dnia 19-05-2011 r. w godzinach od 10:00 do godz. 13:00. Wydawane będą następujące produkty żywnościowe: mąka, makaron, ryż, kasza z warzywami, płatki, krupnik, herbatniki i mleko.

Pomoc w w/w formie będzie udzielana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej   potrzebujących,   spełniających    wymogi  określone    w    Ustawie
o Pomocy Społecznej szczególnie z powodu:

-  ubóstwa
-  sieroctwa
-  bezdomności
-  bezrobocia
-  niepełnosprawności
-  długotrwałej lub ciężkiej choroby
-  przemocy w rodzinie
-  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu    gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy:

- 715,50 zł dla osoby samotnej
- 526,50 zł dla jednego członka w rodzinie
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach PKPS może udzielać pomocy osobom czy rodzinie, w których powyższe kryteria są przekroczone po udokumentowaniu trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto informuje się, że udzielona przez PKPS pomoc w formie art. żywnościowych   kierowana   będzie   na  podstawie  imiennego   wykazu   osób i     rodzin   korzystających   z    różnych   form   pomocy  (w tym świadczenia rodzinne) sporządzonego    przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach.

Treść aktualności do pobrania


09.05.2011

INFORMACJA

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami po 10-tym dniu w danym miesiącu, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zm.).

Treść aktualności do pobrania


05.05.2011

UWAGA !!!

OD MIESIĄCA MAJA ŚWIADCZENIA RODZINNE
I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WYPŁACANE BĘDĄ W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSICACH.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU MAJ:
25 MAJA DLA OSÓB KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD A DO J
26 MAJA DLA OSÓB KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD K DO P
27 MAJA DLA OSÓB KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY OD R DO Ż
Planowane godziny wypłaty świadczeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach:  od 10:00 do 15:00
Świadczenia wypłacane będą po okazaniu dowodu osobistego!!!
Osoby, które nie mogą osobiście odbierać świadczeń proszone są  o wydanie upoważnienia osobie, która będzie odbierała za nie świadczenia. Upoważnienie należy złożyć w MGOPS w Łosicach (w pokoju nr 12).

ZAŁĄCZNIK NR 1 (wzór upoważnienia)

Treść aktualności do pobrania