Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Aktualności Projektu 2013

08.11.2013

Do wykonawców bioracych udział w postepowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W prowadzonym postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Konstruowanie budżetu domowego" dla 12 uczestników.

Treść ogłoszenia do pobrania


29.10.2013

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej Konstruowanie budżetu domowego dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez MGOPS w Łosiach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 439892 - 2013;

data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie 1.
Oświadczenie 2.
Lista podmiotów konsorcjum
Wykaz usług
Wykaz osób
Oświadczenie o podwykonawcy
Umowa - przetwarzanie danych
Wzór umowy
Wersje edytowalne dokumentów


20.08.2013

Zawiadomienie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26 lipca 2013 r. dotyczące dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna” za najkorzystniejszą ofertę :

- w części 1 uznano ofertę: ITSSEUROPE Sp.z.o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa.

- w części 2 uznano ofertę: PPHU Marker, ul. Magazynowa 8c, Siedlce.

Treść ogłoszenia do pobrania


31.07.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z rezygnacją wybranego Wykonawcy z podpisania umowy dla zadania IV oraz realizacji zamówienia z dniem 30.07.2013 r.

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –PZP (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz SIWZ. W dniu 30.07.2013 r. wybrany Wykonawca w części IV - Centrum edukacyjno-szkoleniowe „Meritum” Anna Sasin, Edyta Kondracka ul. Przyjaciół 54, 26-900 Kozienice, powiadomił Zamawiającego o rezygnacji z podpisania umowy oraz wykonania zamówienia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych do realizacji IV części zamówienia, tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice.

Treść ogłoszenia do pobrania


26.07.2013

Łosice, dn. 26.07.2013 r.

Szanowni Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych i/lub eksploatacyjnych na potrzeby wyposażenia biura projektu w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


15.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosiach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”, ogłoszonego w B

Treść ogłoszenia do pobrania
Strona 1.
Strona 2.


12.07.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosiach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Społeczność aktywna”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2013r. pod numerem 256604-2013.

Treść ogłoszenia
Strona 1.
Strona 2.
Strona 3.


03.07.2013

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do ogłoszenia o zamówieniu Nr 256604 - 2013 z dnia 02.07.2013 roku na realizację usługi p.n.

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 12 uczestników projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania


02.07.2013

Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 256604 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
SIWZ i załączniki (w formacie 'doc')
SIWZ i załączniki (w formacie 'pdf')


18.06.2013

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi badania medycyny pracy w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty .W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice

Treść ogłoszenia do pobrania


04.06.2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi z zakresu wykonania badań medycyny pracy w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Zapytanie ofertowe


13.05.2013

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przygotowania i dostarczenia cateringu w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowania o udzielenie zamówienia dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

1. Bar Stacja Paliw Anna Oleksiuk, ul. Rynek 26, 08-200 Łosice

Uzasadnienie wyboru: Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


07.05.2013

Informacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi psychologiczne w ramach projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Panu Mateuszowi Dudkowi

Uzasadnienie:
Oferta przedstawiona przez wyżej wskazanego Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


07.05.2013

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Pani Elżbiecie Roszczak

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez wyżej wymienionego Wykonawcę jest najkorzystniejsza.

Treść ogłoszenia do pobrania


22.04.2013

Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe


17.04.2013

Szanowni Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem w związku z realizacją projektu
„Społeczność aktywna”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Załącznik nr 1 - CV
Załącznik nr 2 - oświadczenie i niekaralności
Załącznik nr 3 - oferta
Zapytanie ofertowe


16.04.2013

Łosice, dn. 16.04.2013 r.

Szanowni Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Załącznik nr 1 - CV
Zalącznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 3 - oferta
Treść zapytania ofertowego


05.04.2013

Projekt ,, Społeczność aktywna”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 W dniu 1 stycznia 2013 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach rozpoczął realizację projektu systemowego

 ,,Społeczność aktywna”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 Rekrutacja uczestników w dniach od 08.04.2013 r.do 19.04.2012 r.

Projekt skierowany jest do klientów i klientek ośrodka pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łosice, w tym do osób niepełnosprawnych

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

  • Warsztat psychologiczny
  • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym
  • Indywidalne spotkanie z doradcą zawodowym
  • Indywidalne spotkanie z psychologiem
  • Kursy i szkolenia zawodowe
  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Badania medycyny pracy

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Okres realizacji projektu od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach – realizator projektu

Strona projektu: www.mgops.losice.pl

BIURO PROJEKTU: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6

Tel./fax. (83) 357– 37 - 47, e-mail:mgops_losice@interia.pl

Treść ogłoszenia do pobrania
Ankieta rekrutacyjna
Deklaracja wstępna
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Regulamin uczestnictwa w projekcie

21.03.2013

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Pani Marcie Kilisińskiej

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawiona przez Panią Martę Kilisińską jest najkorzystniejsza.

Treść ogłoszenia do pobrania


21.03.2013

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „ Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zawiadamia, że w oparciu o kryteria oceny ofert dokonał wyboru jak najkorzystniejszej oferty. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

P.P.H.U. FOLDRUK Marian Borkowski, ul. Starzyńskiego 5, 08-102 Siedlce

Uzasadnienie wyboru: Wyżej przedstawiona oferta jest ofertą najtańszą.

Treść ogłoszenia do pobrania


13.03.2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi produkcji materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zapytanie ofertowe


28.02.2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z realizacją projektu „Społeczność aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść ogłoszenia do pobrania
Oferta
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zapytanie ofertowe
Życiorys zawodowy