Europejski Fundusz Społeczny
Powrót do strony gównej

Informacje o projekcie

Projekt "Społeczność aktywna" współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

W dniu 1 czerwca 2010 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łosicach rozpoczął realizację projektu systemowego

„Społeczność aktywna”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej realizowanego w okresie od 01-06-2010 r. do 31-12-2010 r. na terenie
miasta i gminy Łosice.

W 2010 r. w ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby:

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;
- w wieku aktywności zawodowej (15-64);
- niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)

W 2010 r. uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi działaniami :

– 16 godzin warsztatu psychologicznego dla 12 BO
– 8 godzin warsztatu aktywizującego z doradcą zawodowym dla 12 BO
– 72 godziny kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 12 BO
– indywidualne doradztwo zawodowe (po 2 godziny dla każdego BO)
– badania medycyny pracy dla 12 BO
– kurs prawa jazdy kat. B

Program aktywnej integracji obejmuje wsparcie towarzyszące- ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe na rzecz BO w postaci kompletu zasiłków celowych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach-
REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6
tel./fax (83) 357-37-47, e-mail: mgops_losice@interia.plRezultaty projektu „Społeczność aktywna” 2010 r.


Rezultaty – 2010 r.

 W wyniku realizacji projektu uzyskamy rezultaty dwojakiego rodzaju: twarde i miękkie.

Twarde rezultaty:
- liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończą udział w projekcie- 12K/0M, w tym osoby z terenów wiejskich max. 6
- liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanego projektu - 12K/0M
- nabór 12 osób, opracowanie bazy ostatecznych beneficjentów 12K/0M
- realizacja programu szkoleniowo-doradczego 12K/0M
- 12 osób ukończy szkolenia-12K/0M
- 12 osób uzyska zaświadczenia o odbyciu szkolenia- 12K/0M
- stworzenie indywidualnych planów predyspozycji do wykonywania zawodu 12K/0M

Miękkie rezultaty:
- wzrost motywacji i aspiracji na skutek zwiększenia zaufania we własne siły i umiejętności
- zdobycie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego i działań zmierzających w kierunku osiągnięcia wyznaczonego sobie celu dla 12 osób
- wzrost świadomości i wiedzy o zjawiskach społecznych
- nabycie nowych umiejętności ( zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, wiedzy dotyczącej rynku pracy oraz umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych )Cel Projektu „Społeczność aktywna” 2010 r.


Projekt jest odpowiedzią na lokalne sytuacje problemowe, które dotyczą osób korzystających z pomocy MGOPS w Łosicach. Według danych statystycznych miasto i gminę Łosice zamieszkuje 11 556 osób (początek 2009 r.) Z danych MGOPS za 2009 r. wynika, że z pomocy w sumie skorzystało 365 rodzin. W ramach przeciwdziałania zjawisku ubóstwa osób i rodzin, których szanse na rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w szeroko pojętym życiu społeczności lokalnej MGOPS działając zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej przyjął za cel swojego działania rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Na warunki socjalno – bytowe osób i rodzin znaczny wpływ ma bezrobocie będące jedną z głównych przyczyn ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. Brak możliwości zatrudnienia powoduje, że osoby i rodziny żyją na granicy ubóstwa i mają poważne trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Na terenie Gminy i Miasta Łosice bezrobocie wywołuje różne negatywne skutki społeczne w sferze ekonomicznej i psychospołecznej, powoduje szybką degradację ekonomiczną osób i rodzin, potęguje biedę, rodzi nowe ubóstwo, spada poziom życia rodzin. Ta tendencja utrzymuje się już od kilku lat. Na terenie miasta i gminy Łosice zarejestrowanych jest 726 osób bezrobotnych (I 2010 r.)
Dodatkowo niepokojącym jest fakt, że zjawisko długotrwałego bezrobocia dotyka coraz częściej kobiety w wieku aktywności zawodowej. Kobiety cechują się niższym kapitałem ludzkim, czyli umiejętnościami zawodowymi. Wynika to z mniejszego doświadczenia zawodowego, to zaś jest skutkiem przerywania pracy zawodowej lub ograniczania czasu pracy w okresie natężonych obowiązków rodzicielskich i domowych. Według U. Sztanderskiej zjawisko okresowej dezaktywizacji dość dobrze pokazuje relacja udziałów nieaktywnych zawodowo kobiet w stosunku do udziału nieaktywnych zawodowo mężczyzn w wieku typowym dla rodzenia i wychowywania małych dzieci. W grupach 25-29 lat i 30-34 lat znajduje się ponad 4-krotnie więcej nieaktywnych zawodowo kobiet niż mężczyzn. Decyzja kobiety o pracy zawodowej jest silnie uwarunkowana przez skalę obowiązków domowych, w tym związanych z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Jednakże aktywność zawodowa kobiet tym różni się od aktywności zawodowej mężczyzn, im wykształcenie kobiet jest niższe (przy wykształceniu niższym od zasadniczego zawodowego sięga zaledwie 69% aktywności męskiej). Niskie kwalifikacje powodują, że kobiety wycofują się z rynku pracy, poszukując innych źródeł utrzymania, np. zasiłki z pomocy społecznej. Dlatego też kobiety przejęły rolę głowy rodziny w rodzinach korzystających z pomocy społecznej (w tut. ośrodku na 300 rodzin, którym udzielono pomocy pieniężnej w 255 przypadkach wnioskującym i odbiorcą świadczeń była kobieta- dane za XII 2009 r.). Projekt „Społeczność aktywna” ma na celu kompleksowe zajęcie się wsparciem osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Łosice, u których występuje problem bezrobocia, uzależnienia i niedostosowania społecznego. Z diagnozy dokonanej przez Ośrodek oraz badań środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wynika, że ten rodzaj projektu obejmujący wsparcie osób bezrobotnych jest niezbędny.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozostającym bez pracy z terenu miasta i gminy Łosice.
Celem szczegółowym jest zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz trening kompetencji psycho-społecznych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Program szkolenia zawodowego projektu przewiduje nabycie przez Beneficjentów Ostatecznych (BO) kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Program szkolenia przewiduje zorganizowanie kursów zawodowych adekwatnych do możliwości i aspiracji BO. Trening umiejętności psychospołecznych obejmować będzie: nabycie umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i integracji w grupie, radzenia sobie ze stresem przez umiejętności podejmowania decyzji i aktywnej postawy, zwiększenie poczucia własnej wartości, samooceny i roli społecznej, wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji i aktywnej postawy, zwiększenie motywacji do podjęcia i utrzymania pracy, nabycie przez uczestników umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, dostosowanie osób długotrwale bezrobotnych do nowych warunków i wymogów na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie, wzmocnienie mobilizacji i elastyczności zawodowej, stworzenie warunków do lepszego zatrudnienia.
Realizacja postawionych celów nastąpi poprzez objęcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym kompleksowym wsparciem tj. zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej. Polegać to będzie na indywidualnej i grupowej pracy z psychologiem i doradcą zawodowym w celu wydobycia i wzmocnienia nabytych zdolności i umiejętności zawodowych i życiowych. Aktywizacja zdrowotna będzie miała na celu wyrównanie szans na rynku pracy, m.in. poprzez sfinansowanie badań medycyny pracy. Pracownicy socjalni zaangażowani w projekt przejmą rolę „asystentów osób pozostających bez pracy” wspierając możliwości BO, ucząc ich przezwyciężania indywidualnych barier i wskazując odpowiednie pozytywne wzorce. Stosując powyższe instrumenty wsparcia spowoduje to zmianę postaw życiowych i przeciwdziałanie ewentualnemu wykluczeniu i marginalizacji. W ramach projektu przewiduje się wielopłaszczyznowe oddziaływanie oparte o takie narzędzie, jak kontrakt socjalny. Będzie to praca indywidualna, grupowa i środowiskowa. MGOPS Łosice jako projektodawca zakłada równe szanse dostępu do uczestnictwa w Projekcie zarówno kobiet jak i mężczyzn.Beneficjenci projektu „Społeczność aktywna” 2010 r.


Beneficjenci Projektu w roku 2010
Główną grupą, która zostanie objęta wsparciem w ramach projektu będą bezrobotne kobiety korzystające z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka. Wg bilansu statystycznego PUP ze stycznia br. na terenie miasta i gminy Łosice pozostaje bez pracy 726 osób (411 M/ 315 K). Wyszczególniono grupę bezrobotnych kobiet, ponieważ charakteryzują ją niskie kwalifikacje zawodowe, brak umiejętności poruszania się po rynku pracy, długi okres bierności zawodowej, brak doświadczeń zawodowych. Jednocześnie długotrwale korzystają z pomocy społecznej, a także wg danych liczbowych tut. ośrodka to one stanowią większość klientów MGOPS (ok. 85% wszystkich Klientów). Kobiety korzystają z pomocy społecznej głównie z powodu bezrobocia oraz z racji pełnionych w rodzinie ról opiekuńczych (ochrona macierzyństwa). Wg badania Beal (III kwartał 2009 r.) opieka nad dziećmi podawana jest 3 razy częściej przez kobiety, niż przez mężczyzn jako główny powód pozostawania poza zatrudnieniem. Z diagnozy przeprowadzonej przez MGOPS (próba statystyczna 30 osób, 15K/15M) wynika, iż kobiety są grupą, która przejawia większą motywację do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, a główną przeszkodą w tym są niskie kwalifikacje zawodowe i brak prawa jazdy. Problemem współwystępującym u powyższych grup docelowych jest uzależnienie lub współuzależnienie od alkoholu oraz bezradność życiowa, nieumiejętność rozwiązywania problemów życiowych i niska samoocena. Nie potrafią one funkcjonować w grupie, nie posiadają umiejętności autoprezentacji, są uzależnione od pomocy MGOPS. Wymienione problemy powodują nieumiejętność znalezienia pracy i utrzymania się na rynku pracy, a przez to uzasadniają wybór tych osób jako BO – grupy docelowej wymagającej wsparcia działaniem projektu. Grupa spełniająca kryteria projektu zostanie wyłoniona na drodze analizy dokumentacji MGOPS. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości płci, uwzględniając szczególną sytuację kobiet na rynku pracy. Następnie zostanie przeprowadzona rozmowa w wyniku której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu do projektu. W razie rezygnacji osób deklarujących udział zakłada się stworzenie listy rezerwowej potencjalnych BO.Aktywna Integracja projektu „Społeczność aktywna” – 2010 r.W ramach aktywnej integracji przewiduje się realizację 12  kontraktów socjalnych.
Realizacja programu szkoleniowo-doradczego obejmującego elementy integracji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej:
- 16 godzin warsztatu psychologicznego dla 12 BO, cel: nabycie umiejętności psychospołecznych - komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, zarządzania stresem, postawy asertywne
- 8 godzin warsztatu aktywizującego (warsztat z doradcą zawodowym) dla 12 BO, cel: zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, wiedzy dotyczącej rynku pracy oraz umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych
- 72 godziny kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 12 BO, cel: nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na pozyskanie zatrudnienia w sektorze handlu i usług
- kurs prawa jazdy kat. B (podwykonawca) dla 12 BO (w tym: sfinansowanie badań lekarskich na potrzeby w/w kursu, skierowanie na egzamin- teoria i praktyka, finansowane 1 podejście), cel: zwiększenie szans na zatrudnienie w sektorze handlu i usług
- 24 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, po 2 godziny dla każdego BO, cel: indywidualny bilans możliwości i predyspozycji zawodowych
- badania medycyny pracy dla 12 BO (w tym badania sanitarno- epidemiologiczne dla osób nie posiadających Pracowniczej Książeczki Zdrowia celów sanitarno- epidemiologicznych), cel: uzyskanie zaświadczeń lekarskich pożądanych przez pracodawców.
Program aktywnej integracji obejmuje wsparcie towarzyszące - ubezpieczenie, catering, materiały szkoleniowe.